Què fem

  • Promoure, recollir, programar i executar projectes, iniciatives i accions que serveixin per a la promoció i la difusió del poeta i la seva obra.
  • Oferir assessorament i plena cooperació a totes les entitats, persones i òrgans de l’Administració i, al mateix temps, a tots els sectors professionals que estiguin interessats o siguin coincidents amb les esmentades finalitats específiques.
  • Donar suport a les iniciatives de caràcter cultural i social que es puguin produir en el camp de la poesia en general i, en particular, a les que es refereixin a Miquel Martí i Pol i a la seva obra.
  • Establir els convenis i concerts necessaris amb les entitats públiques i privades per al millor acompliment dels seus fins.